اگر بخواهیم تمام قسمت های یک چاپخانه را مورد بررسی قرار دهیم و الویت ارزش کاری هرکدام را تعیین نمائیم مسلمه از بخش برش بعنوان قلب تپنده یک چاپخانه نام برده می شود چرا که یک چاپخانه بدون دستگاه برش کوچکترین کاری نمی تواند انجام دهد . یک پروژه چاپ چه قبل از چاپ و چه بعد از چاپ نیاز مبرم به دستگاه برش دارد .

همچنین این را هم بدانید هر چه دقت دستگاه برش بیشتر باشد . چه برای برش بند کاغذ و چه برای برش بعد از چاپ و ... ، دقت کار در نهایت بیشتر می شود . برای همین منظور ، مجتمع چاپ نامی نقش مجهز به دو دستگاه برش دیجیتال پلار می باشد .

اگر بخواهیم تمام قسمت های یک چاپخانه را مورد بررسی قرار دهیم و الویت ارزش کاری هرکدام را تعیین نمائیم مسلمه از بخش برش بعنوان قلب تپنده یک چاپخانه نام برده می شود چرا که یک چاپخانه بدون دستگاه برش کوچکترین کاری نمی تواند انجام دهد . یک پروژه چاپ چه قبل از چاپ و چه بعد از چاپ نیاز مبرم به دستگاه برش دارد .

همچنین این را هم بدانید هر چه دقت دستگاه برش بیشتر باشد . چه برای برش بند کاغذ و چه برای برش بعد از چاپ و ... ، دقت کار در نهایت بیشتر می شود . برای همین منظور ، مجتمع چاپ نامی نقش مجهز به دو دستگاه برش دیجیتال پلار می باشد .