این بخش در راستای جذب مشتریان بالقوه و ارائه خدمات بهتر راه اندازی گردید . مشتریان جدید از طریق پرسنل بازاریاب جذب و پس از بررسی سفارشات و نوع تقاضای آنها به قسمت بازرگانی که وظیفه خدمات رسانی به مشتریان قدیمی و همچنین سایر مشتریان جدید را دارد سپرده می شود . بخش بازرگانی نیز سفارش مشتری را بر حسب نیاز به سایر واحدها ( آتلیه گرافیک ، لیتوگرافی ، سالن چاپ ، صحافی و ... ) می سپارد.